تحلیل طلا: نقاط کلیدی خرید و فروش اونس طلا

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳۹

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۰۳۴٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۰۵۲٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۰۶۰٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۰۳۴٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۰۲۸٫۰۰ و ۲۰۲۰٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۷۰٫۰۰
۲۰۶۰٫۰۰
۲۰۵۲٫۰۰
———
۲۰۳۴٫۰۰
۲۰۲۸٫۰۰
۲۰۲۰٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۰۲۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۰۵۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۰۶۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۰۲۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۰۱۸٫۰۰ و ۲۰۰۸٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۷۵٫۰۰
۲۰۶۵٫۰۰
۲۰۵۵٫۰۰
———
۲۰۲۸٫۰۰
۲۰۱۸٫۰۰
۲۰۰۸٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۰۰۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۰۱۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۰۲۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۰۰۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۰۰۳٫۰۰ و ۱۹۹۷٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۳۲٫۰۰
۲۰۲۵٫۰۰
۲۰۱۸٫۰۰
———
۲۰۰۸٫۰۰
۲۰۰۳٫۰۰
۱۹۹۷٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۰۰۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۰۱۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۰۲۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۰۰۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۰۰۳٫۰۰ و ۱۹۹۷٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۳۲٫۰۰
۲۰۲۵٫۰۰
۲۰۱۸٫۰۰
———
۲۰۰۸٫۰۰
۲۰۰۳٫۰۰
۱۹۹۷٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۰۰۳٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۰۱۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۰۲۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۰۰۳٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۹۶٫۰۰ و ۱۹۹۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۳۲٫۰۰
۲۰۲۵٫۰۰
۲۰۱۸٫۰۰
———
۲۰۰۳٫۰۰
۱۹۹۶٫۰۰
۱۹۹۱٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۲۰۰۳٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۰۱۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۰۲۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۲۰۰۳٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۹۶٫۰۰ و ۱۹۹۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۳۲٫۰۰
۲۰۲۵٫۰۰
۲۰۱۸٫۰۰
———
۲۰۰۳٫۰۰
۱۹۹۶٫۰۰
۱۹۹۱٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۹۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۸۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۸۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۹۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۰۰۳٫۰۰ و ۲۰۰۷٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۰۷٫۰۰
۲۰۰۳٫۰۰
۱۹۹۸٫۰۰
———
۱۹۸۸٫۰۰
۱۹۸۳٫۰۰
۱۹۷۶٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۹۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۸۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۸۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۹۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۰۰۳٫۰۰ و ۲۰۰۷٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۰۷٫۰۰
۲۰۰۳٫۰۰
۱۹۹۸٫۰۰
———
۱۹۸۸٫۰۰
۱۹۸۳٫۰۰
۱۹۷۶٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۹۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۸۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۸۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۹۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۰۰۷٫۰۰ و ۲۰۱۴٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۱۴٫۰۰
۲۰۰۷٫۰۰
۱۹۹۸٫۰۰
———
۱۹۸۸٫۰۰
۱۹۸۳٫۰۰
۱۹۷۶٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۹۸٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۸۸٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۸۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۹۸٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۲۰۰۷٫۰۰ و ۲۰۱۴٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۱۴٫۰۰
۲۰۰۷٫۰۰
۱۹۹۸٫۰۰
———
۱۹۸۸٫۰۰
۱۹۸۳٫۰۰
۱۹۷۶٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی اونس طلا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۹۰٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۲۰۰۷٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۲۰۱۴٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۹۰٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۸۳٫۰۰ و ۱۹۷۶٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۲۰۲۱٫۰۰
۲۰۱۴٫۰۰
۲۰۰۷٫۰۰
———
۱۹۹۰٫۰۰
۱۹۸۳٫۰۰
۱۹۷۶٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲شارژ حساب فیبوگروپ با ارزان ترین نرخ بازار

از نرخ های بسیار بسیار رقابتی و ارزان ما برای شارژ حساب فارکس خود در بروکر فیبوگروپ بهره مند شوید

بهترین شرایط معاملاتی اونس طلا

در حساب MT4.NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و با کمترین اسپرد ممکن روی اونس طلا: از ۱۵ سنت