تحلیل پرایس اکشن: تحلیل ین ژاپن USDJPY

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۹:۴۴

تحلیل ین ژاپن USDJPY، جمعه ۱۱ اسفند

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار ین ژاپن نشانگر بازار صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که قیمت در ادامه بازگشت مثبت از حمایت اول به سمت مقاومت اول حرکت کند.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۱۴۹٫۶۲ است که می تواند حرکات نزولی را محدود کند. حمایت دوم در ۱۴۸٫۸۱ تشکیل شده است و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

مقاومت اول در ۱۵۰٫۷۸ قرار گرفته است که این نرخ می تواند مانع از تشدید حرکات صعودی اخیر شود. مقاومت دوم USDJPY در نرخ ۱۵۱٫۴۰ است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن ین ژاپن USDJPY

تحلیل ین ژاپن USDJPY، پنجشنبه ۱۰ اسفند

در نمودار چهارساعته USDJPY، ساختار بازار نزولی یا بریش است. این یعنی دلار آمریکا در برابر ین ژاپن تضعیف شده است. انتظار می رود که قیمت در ادامه بازگشت نزولی اخیر به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

نرخ ۱۴۹٫۶۲ نشان دهنده حمایت اول است که می توان شاهد افزایش فشارهای خرید از اطراف این نرخ بود. حمایت دوم در نرخ ۱۴۸٫۸۱ تشکیل شده است.

مقاومت اول در سطح ۱۵۰٫۷۸ است که محل خوبی برای ورود فروشندگان به بازار است و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. مقاومت دوم در نرخ ۱۵۱۴۰ قرار گرفته است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن ین ژاپن USDJPY

تحلیل ین ژاپن USDJPY، چهارشنبه ۹ اسفند

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار ین نشانگر ساختار خنثی یا رنج است. انتظار می رود که نوسانات قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول ادامه یابند.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۱۴۹٫۶۲ تشکیل شده است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. حمایت دوم در ۱۴۸٫۸۱ قرار گرفته است.

نرخ ۱۵۰٫۷۸ نشان دهنده مقاومت اول است که این نرخ می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۱۵۱٫۴۰ تشکیل شده است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن ین ژاپن USDJPY

تحلیل ین ژاپن USDJPY، پنجشنبه ۳ اسفند

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار به ین ژاپن، روند بازار خنثی یا رنج است. انتظار می رود که در کوتاه مدت قیمت بین حمایت اول و مقاومت اول نوسان کند.

سطوح کلیدی

حمایت اول در نرخ ۱۴۹٫۶۲ است که می تواند منجر به افزایش فشارهای خرید شود. نرخ ۱۴۸٫۷۷ نشان دهنده حمایت دوم بازار است. هر دو سطح حمایتی با سطوح فیبوناچی انطباق خوبی دارند.

مقاومت اول جفت ارز در نرخ ۱۵۰٫۸۷ تشکیل شده است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۱۵۱٫۹۲ قرار گرفته است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن ین ژاپن USDJPY

تحلیل ین ژاپن USDJPY، چهارشنبه ۲ اسفند

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار به ین ژاپن، روند بازار صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که قیمت از حمایت اول جهش کند و به رالی صعودی اخیر تا مقاومت اول ادامه دهد.

سطوح کلیدی

حمایت اول بازار در ۱۴۹٫۶۲ است که می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود و احتمال افزایش فشارهای خرید از اطراف این نرخ وجود دارد. نرخ ۱۴۸٫۷۷ نشان دهنده حمایت دوم بازار است.

مقاومت اول بازار در ۱۵۰٫۸۷ است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. دومین مقاومت در ۱۵۱٫۹۲ قرار گرفته است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن USDJPY