تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۳

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، پنجشنبه ۹ آذر

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، ساختار بازار متمایل به صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که قیمت به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۲۲۲ دلار است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. مقاومت دوم در ۰٫۶۲۷۴ شکل گرفته است.

حمایت اول در ۰٫۶۱۳۰ قرار گرفته و می تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود. نرخ ۰٫۶۰۶۴ دلار نشان دهنده حمایت دوم NZDUSD است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 16 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، چهارشنبه ۸ آذر

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا نشانگر روند صعودی است و این احتمال وجود دارد که قیمت به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت میانی در ۰٫۶۲۲۳ دلاری است. مقاومت اول در ۰٫۶۲۷۴ قرار گرفته است و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

حمایت اول بازار در ۰٫۶۳۱۳ است و محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار به شمار می رود. حمایت دوم در ۰٫۶۰۶۴ تشکل شده است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 15 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، سه شنبه ۷ آذر

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، مومنتوم نزولی در حال افزایش است. انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول بازار در نرخ ۰٫۶۰۶۵ است که احتمال حضور خریداران در اطراف این نرخ وجود دارد. حمایت دوم در ۰٫۶۰۱۲ دلار است.

نرخ ۰٫۶۱۰۸ نشانگر مقاومت اول است که با سطوح فیبوناچی انطباق خوبی دارد. مقاومت دوم در ۰٫۶۱۴۰ تشکیل شده است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 14 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، دوشنبه ۶ آذر

نمودار روزانه جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا نشانگر روند صعودی است و این احتمال وجود دارد که قیمت از حمایت اول جهش کند و به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۱۶۱ قرار گرفته است ;I سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود و این نرخ می تواند حرکات صعودی را محدود کند.

حمایت اول بازار در ۰٫۶۰۴۳ است و محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار به شمار می رود. نرخ ۰٫۵۸۶۲ نشانگر حمایت دوم بازار است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 13 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، چهارشنبه ۱ آذر

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، نشانگر روند نزولی است. هم چنین در اندیکاتور RSI واگرایی نزولی دیده می شود که تائیدی بر مومنتوم بریش است. از این رو انتظار می رود که بازار از حمایت اول عبور کند و به حمایت دوم برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۰٫۶۰۴۸ دلاری است و با سطح ۱۰۰ درصد فیبوناچی اصلاحی انطباق خوبی دارد. حمایت دوم در ۰٫۶۰۱۲ دلار قرار گرفته است.

مقاومت اول در ۰٫۶۰۹۴ دلار است و می تواند حرکات صعودی بازار را محدود کند و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 12 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD