تحلیل پرایس اکشن: تحلیل دلار کانادا USDCAD

جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۹:۴۷

تحلیل دلار کانادا USDCAD، جمعه ۱۱ اسفند

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، ساختار بازار نزولی یا بریش است. از این رو انتظار می رود که قیمت از حمایت اول عبور کند و به حمایت دوم برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۱٫۳۶۱۴ تشکیل شده و می تواند حرکات صعودی را محدود کند. نرخ ۱٫۳۶۶۶ نشان دهنده مقاومت دوم بازار است.

حمایت اول در ۱٫۳۵۶۹ است و با سطح فیب.ناچی انطباق خوبی دارد. حمایت دوم در ۱٫۳۵۳۰ است و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار کانادا USDCAD

تحلیل دلار کانادا USDCAD، پنجشنبه ۱۰ اسفند

نمودار چهارساعته USDCAD (دلار آمریکا به دلار کانادا) نشانگر بازار بولیش است. از این رو انتظار می رود که بازار از حمایت اول جهش کند و به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در سطح ۱٫۳۵۶۹ تشکیل شده است که محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است و با سطح فیبوناچی انطباق خوبی دارد. حمایت دوم در نرخ ۱٫۳۵۳۰ است.

سطح مقاومتی اول در نرخ ۱٫۳۶۱۴ قرار دارد که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در نرخ ۱٫۳۶۶۶ شکل گرفته است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار کانادا USDCAD

تحلیل دلار کانادا USDCAD، چهارشنبه ۹ اسفند

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا، روند بازار صعودی یا بولیش است. از این رو انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول عبور کند و تا مقاومت دوم جهش کند.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۱٫۳۵۳۱ تشکیل شده و می تواند حرکات صعودی بازار را محدود کند. مقاومت دوم USDCAD در ۱٫۳۵۶۹ است.

حمایت اول بازار در نرخ ۱٫۳۴۵۱ است که محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است. حمایت دوم در ۱٫۳۳۷۳ قرار گرفته است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار کانادا USDCAD

تحلیل دلار کانادا USDCAD، پنجشنبه ۳ اسفند

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا نشانگر روند صعودی است. از این رو انتظار می رود که قیمت از خط روندی و حمایت میانی جهش کند و به سمت مقاومت اول بازگردد.

سطوح کلیدی

حمایت میانی بازار در نرخ ۱٫۳۴۶۸ قرار دارد. حمایت اول در ۱٫۳۴۳۹ است که می تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود. حمایت دوم در ۱٫۳۳۹۶ تشکیل شده است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

مقاومت میانی در نرخ ۱٫۳۵۳۱ است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. نرخ ۱٫۳۵۷۰ نشان دهنده مقاومت اول بازار است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار کانادا USDCAD

تحلیل دلار کانادا USDCAD، چهارشنبه ۲ اسفند

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا نشانگر ساختار صعودی یا بولیش است. از این رو قیمت می تواند در ادامه بازگشت مثبت اخیر به مقاومت اول برسد. با شکست این سطح قیمتی، مقاومت دوم هدف بعدی بازار خواهد بود.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۱٫۳۵۴۲ تشکیل شده است که این نرخ می تواند مانع از تشدید حرکات صعودی شود. مقاومت دوم USDCAD در ۱٫۳۵۸۶ قرار گرفته است.

حمایت میانی جفت ارز در نرخ ۱٫۳۴۶۷ است. نرخ ۱٫۳۴۳۶ نشان دهنده حمایت اول بازار است که با سطح فیبوناچی انطباق دارد. حمایت دوم بازار در نرخ ۱٫۳۳۷۱ است که محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است.

تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار کانادا USDCAD