تحلیل پرایس اکشن: تحلیل اتریوم ETH

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۱

تحلیل اتریوم ETH، پنجشنبه ۹ آذر

در نمودار چهارساعته اتریوم، روند بازار نزولی یا بریش است. انتظار می رود که رمز ارز در ادامه حرکت نزولی اخیر به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت میانی بازار در نرخ ۲۰۲۳٫۲۰ دلار است. حمایت اول در ۱۹۸۵٫۴۵ دلار است و محل خوبی برای بازگشت صعودی بازار به شمار می رود. هر دو سطح حمایتی با سطوح فیبوناچی انطباق خوبی دارند.

اولین مقاومت در ۲۰۶۱٫۸۸ دلار تشکیل شده است که این نرخ می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۲۱۲۹٫۵۷ دلاری است.

تحلیل پرایس اکشن اتریوم 14 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن اتریوم

تحلیل اتریوم ETH، چهارشنبه ۸ آذر

در نمودار روزانه رمز ارز اتریوم، روند بازار متمایل به صعودی است. این یعنی پتانسیل شکست حرکت بازار از حمایت اول به سمت مقاومت اول وجود دارد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۲۱۲۹٫۵۷ دلار است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

حمایت اول در ۲۰۴۰٫۱۹ دلار است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود. حمایت دوم در ۱۹۸۵٫۴۹ دلار قرار گرفته است.

تحلیل پرایس اکشن اتریوم 13 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن اتریوم

تحلیل اتریوم ETH، سه شنبه ۷ آذر

در نمودار چها‌‌‌رساعته رمز ارز اتریوم، روند بازار نزولی یا بریش است. انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول بازار در نرخ۱۹۸۵٫۴۹ دلاری و حمایت دوم اتریوم در ۱۹۳۱٫۷۱ تشکیل شده اند که هر دو سطح قیمتی، سطوح تکنیکالی قابل توجهی هستند.

مقاومت اول بازار در نرخ ۲۰۴۰٫۱۹ قرار گرفته است و می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۲۱۲۹٫۵۷ است.

تحلیل پرایس اکشن اتریوم 12 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن اتریوم

تحلیل اتریوم ETH، دوشنبه ۶ آذر

در نمودار روزانه رمز ارز اتریوم، روند بازار متمایل به نزولی است. این یعنی احتمال بازگشت نزولی بازار از مقاومت اول به سمت حمایت اول وجود دارد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۲۱۴۹٫۸۱ دلار است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۲۲۲۹٫۴۷ تشکیل شده است.

حمایت اول در ۱۹۴۱٫۱۹ دلار است و می تواند مانع از تشدید حرکات نزولی شود.

تحلیل پرایس اکشن اتریوم 11 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن اتریوم

تحلیل اتریوم ETH، چهارشنبه ۱ آذر

در نمودار چهارساعته رمز ارز اتریوم ساختار بازار صعودی یا بولیش است و قیمت می تواند از حمایت اول جهش کند و به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۱۹۱۱٫۹۲ دلار است و می تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود.

مقاومت اول اتریوم در ۲۰۷۰٫۲۰ است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در ۲۱۲۹٫۵۷ تشکیل شده است.

تحلیل پرایس اکشن اتریوم 10 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن اتریوم