تحلیل پرایس اکشن: تحلیل اتریوم ETH

پنجشنبه 11 خرداد 1402 - 11:06

تحلیل اتریوم پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته ETH، ساختار بازار نزولی است. اگر رمز ارز به زیر حمایت اول در ۱۸۴۷٫۱۰ عبور کند، مسیر نزولی اتریوم تا حمایت دوم در ۱۷۷۳٫۴۰ دلار هموار خواهد شد.

اما در صورتی که حمایت اول موقعیت خود را حفظ کند، رمز ارز می تواند به سمت مقاومت اول در ۱۸۷۵٫۳۷ بازگردد. با شکست این نرخ، مقاومت دوم در ۱۹۲۰٫۳۰ دلار هدف بعدی اتریوم خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته اتریوم 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته ETH

تحلیل اتریوم چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته ETH، حرکات قیمتی بازار از سوی محدوده مقاومتی اول در ۱۹۲۲٫۶۷ محدود شده و اتریوم به سمت پایین بازگشته است. انتظار می رود که رمز ارز به حمایت اول در ۱۸۷۳٫۹۷ دلار برسد. با شکست این نرخ، حمایت دوم در ۱۸۳۷٫۶۳ هدف بعدی بازار خواهد بود.

اما هنوز هم این احتمال وجود دارد که اتریوم به سمت مقاومت اول بازگردد. اگر این نرخ شکسته شود، رالی صعودی بازار تا مقاومت دوم در ۱۹۹۶٫۶۵ احیا خواهد شد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته اتریوم 13 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته ETH

تحلیل اتریوم سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲

طبق نمودار چهارساعته ETH، ساختار بازار صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که رمز ارز ابتدا تا مقاومت اول در ۱۹۷۲٫۶۷ حرکت کند. با شکست این نرخ، رالی صعودی بازار تا مقاومت دوم در ۲۰۲۱٫۳۷ احیا خواهد شد.

اما در صورتی که اتریوم به زیر حمایت میانی ۱۸۷۳٫۷۱ عبور کند، رمز ارز می تواند به سمت حمایت اول در ۱۸۴۲٫۶۳ بازگردد. شکست این نرخ می تواند بازار را به حمایت دوم در ۱۸۰۹٫۹۹ برساند.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته اتریوم 12 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته ETH

تحلیل اتریوم دوشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار روزانه ETH، قیمت به بالای خط روندی و مقاومت اول در ۱۸۴۳٫۲۹ عبور کرده و ساختار بازار صعودی یا بولیش است. از این رو انتظار می رود که رمز ارز تا مقاومت دوم در ۲۰۰۶٫۲۸ جهش کند.

اما در صورتی که فروشندگان وارد بازار شوند و اتریوم به زیر خط روندی بازگردد، شکست این سطح قیمتی جعلی خواهد بود و می توان شاهد حرکت بازار به سمت محدوده حمایتی اول در ۱۷۳۰٫۰۸ و سپس حمایت دوم در ۱۵۳۸٫۰۳ بود.

تحلیل پرایس اکشن روزانه اتریوم 2 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن روزانه ETH

تحلیل اتریوم جمعه ۵ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته ETH، قیمت به زیر خط روند صعودی عبور کرده و ساختار بازار نزولی است. در حال حاضر نیز اتریوم زیر خط روندی قرار دارد. از این رو رمز ارز می تواند به سمت حمایت اول در ۱۷۵۷٫۰۶ بازگردد. با شکست این نرخ، مسیر نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱۷۰۰٫۶۲ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که اتریوم به بالای خط روندی و مقاومت اول در ۱۸۲۸٫۵۰ دلار عبور کند، مقاومت دوم در ۱۸۷۶ دلار هدف بعدی رمز ارز خواهد بود.

تحلیل پرایس اکشن چهارسا8عته اتریوم 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته ETH

تحلیل اتریوم پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲

در نمودار چهارساعته ETH، قیمت به زیر خط روند صعودی عبور کرده و ساختار بازار نزولی شده است. اگر رمز ارز به زیر حمایت اول در ۱۷۵۷٫۰۶ عبور کند، مسبر نزولی بازار تا حمایت دوم در ۱۷۰۰٫۶۲ حرکت کند.

اما در صورتی که حمایت اول موقعیت خود را حفظ کند، رمز ارز اتریوم می تواند به سمت مقاومت اول در نرخ ۱۸۲۸٫۵۰ بازگردد.

تحلیل پرایس اکشن چهارساعته اتریوم 11 6 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن چهارساعته ETH