نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل یورو به دلار آمریکا

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳۷

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۹۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۹۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۰۱۵ و ۱٫۱۰۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۱۰۴۰
۱٫۱۰۱۵
۱٫۰۹۹۵
———
۱٫۰۹۵۰
۱٫۰۹۳۰
۱٫۰۹۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۹۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۶۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۹۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۱۰۲۰ و ۱٫۱۰۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۱۰۴۰
۱٫۱۰۲۰
۱٫۰۹۹۵
———
۱٫۰۹۶۵
۱٫۰۹۵۰
۱٫۰۹۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۹۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۱۰۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۱۰۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۹۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۹۵۰ و ۱٫۰۹۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۱۰۶۰
۱٫۱۰۴۰
۱٫۱۰۲۰
———
۱٫۰۹۷۰
۱٫۰۹۵۰
۱٫۰۹۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۰۹۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۲۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۰۹۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۹۷۰ و ۱٫۰۹۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۹۹۰
۱٫۰۹۷۰
۱٫۰۹۶۰
———
۱٫۰۹۳۰
۱٫۰۹۲۰
۱٫۰۹۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۹۳۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۹۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۹۲۰ و ۱٫۰۹۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۱۰۱۰
۱٫۰۹۹۰
۱٫۰۹۷۰
———
۱٫۰۹۳۵
۱٫۰۹۲۰
۱٫۰۹۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۹۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۷۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۹۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۹۰۰ و ۱٫۰۸۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۱۰۱۰
۱٫۰۹۹۰
۱٫۰۹۷۵
———
۱٫۰۹۲۰
۱٫۰۹۰۰
۱٫۰۸۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۹۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۶۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۹۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۹۰۰ و ۱٫۰۸۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۹۹۰
۱٫۰۹۷۵
۱٫۰۹۶۰
———
۱٫۰۹۲۰
۱٫۰۹۰۰
۱٫۰۸۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۸۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۳۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۸۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۸۷۰ و ۱٫۰۸۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۹۶۵
۱٫۰۹۵۰
۱٫۰۹۳۵
———
۱٫۰۸۸۵
۱٫۰۸۷۰
۱٫۰۸۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۸۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۸۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۸۷۰ و ۱٫۰۸۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۹۵۰
۱٫۰۹۳۵
۱٫۰۹۲۰
———
۱٫۰۸۸۵
۱٫۰۸۷۰
۱٫۰۸۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۸۹۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۳۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۸۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۸۷۰ و ۱٫۰۸۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۹۶۰
۱٫۰۹۴۰
۱٫۰۹۳۰
———
۱٫۰۸۹۰
۱٫۰۸۷۰
۱٫۰۸۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۰۸۸۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۰۹۴۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۰۹۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۰۸۸۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۰۸۷۰ و ۱٫۰۸۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۰۹۷۵
۱٫۰۹۶۰
۱٫۰۹۴۰
———
۱٫۰۸۸۰
۱٫۰۸۷۰
۱٫۰۸۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید