نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل دلار به فرانک سوئیس

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۴۰

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۰۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۸۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۸۰ و ۰٫۸۸۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۰۰
۰٫۸۷۸۰
۰٫۸۷۵۵
———
۰٫۸۷۰۰
۰٫۸۶۸۰
۰٫۸۶۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۴۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۰۵ و ۰٫۸۸۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۲۰
۰٫۸۸۰۵
۰٫۸۷۹۰
———
۰٫۸۷۴۰
۰٫۸۷۲۵
۰٫۸۷۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۴۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۰۵ و ۰٫۸۸۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۲۰
۰٫۸۸۰۵
۰٫۸۷۹۰
———
۰٫۸۷۴۰
۰٫۸۷۲۵
۰٫۸۷۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۷۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۷۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۸۵ و ۰٫۸۷۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۵۵
۰٫۸۸۴۵
۰٫۸۸۳۰
———
۰٫۸۷۹۵
۰٫۸۷۸۵
۰٫۸۷۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۳۰ و ۰٫۸۸۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۴۵
۰٫۸۸۳۰
۰٫۸۸۱۵
———
۰٫۸۷۸۵
۰٫۸۷۷۰
۰٫۸۷۵۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۳۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۹۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۵۰ و ۰٫۸۸۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۶۵
۰٫۸۸۵۰
۰٫۸۸۳۰
———
۰٫۸۷۹۰
۰٫۸۷۷۵
۰٫۸۷۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۳۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۵۰ و ۰٫۸۸۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۶۵
۰٫۸۸۵۰
۰٫۸۸۳۵
———
۰٫۸۸۰۵
۰٫۸۷۹۰
۰٫۸۷۷۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۶۵ و ۰٫۸۸۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۷۵
۰٫۸۸۶۵
۰٫۸۸۵۰
———
۰٫۸۸۲۰
۰٫۸۸۰۵
۰٫۸۷۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۶۵ و ۰٫۸۸۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۷۵
۰٫۸۸۶۵
۰٫۸۸۵۰
———
۰٫۸۸۲۰
۰٫۸۸۰۵
۰٫۸۷۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۸۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۸۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۰۰ و ۰٫۸۷۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۷۵
۰٫۸۸۶۵
۰٫۸۸۵۵
———
۰٫۸۸۱۵
۰٫۸۸۰۰
۰٫۸۷۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۸۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۸۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۸۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۸۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۸۵۵ و ۰٫۸۸۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۸۶۵
۰٫۸۸۵۵
۰٫۸۸۴۰
———
۰٫۸۸۱۵
۰٫۸۸۰۰
۰٫۸۷۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید