نقاط کلیدی بازار فارکس: تحلیل دلار به فرانک سوئیس

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۲

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۳۰ و ۰٫۹۱۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۴۰
۰٫۹۱۳۰
۰٫۹۱۱۵
———
۰٫۹۰۷۰
۰٫۹۰۵۵
۰٫۹۰۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۳۰ و ۰٫۹۱۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۴۰
۰٫۹۱۳۰
۰٫۹۱۱۵
———
۰٫۹۰۸۵
۰٫۹۰۷۰
۰٫۹۰۵۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۱۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۸۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۱۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۵۵ و ۰٫۹۱۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۷۰
۰٫۹۱۵۵
۰٫۹۱۴۰
———
۰٫۹۰۸۰
۰٫۹۰۶۵
۰٫۹۰۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۰۰ و ۰٫۹۰۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۷۰
۰٫۹۱۶۰
۰٫۹۱۵۰
———
۰٫۹۱۱۰
۰٫۹۱۰۰
۰٫۹۰۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۰۰ و ۰٫۹۰۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۷۰
۰٫۹۱۶۰
۰٫۹۱۵۰
———
۰٫۹۱۱۰
۰٫۹۱۰۰
۰٫۹۰۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۵۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۰۵ و ۰٫۹۰۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۷۵
۰٫۹۱۶۰
۰٫۹۱۵۰
———
۰٫۹۱۲۰
۰٫۹۱۰۵
۰٫۹۰۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۱۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۱۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۱۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۱۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۱۰۵ و ۰٫۹۰۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۹۰
۰٫۹۱۷۵
۰٫۹۱۶۰
———
۰٫۹۱۲۰
۰٫۹۱۰۵
۰٫۹۰۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۹۰۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۰۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۹۰۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۶۰ و ۰٫۹۰۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۷۵
۰٫۹۰۶۰
۰٫۹۰۴۵
———
۰٫۹۰۲۰
۰٫۹۰۰۵
۰٫۸۹۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۳۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۹۰۲۰ و ۰٫۹۰۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۹۰
۰٫۹۰۷۵
۰٫۹۰۶۰
———
۰٫۹۰۳۵
۰٫۹۰۲۰
۰٫۹۰۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۷۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۹۹۵ و ۰٫۸۹۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۱۰۵
۰٫۹۰۹۰
۰٫۹۰۷۵
———
۰٫۹۰۲۰
۰٫۸۹۹۵
۰٫۸۹۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی دلار به فرانک سوئیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۹۰۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۹۰۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۹۰۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۹۰۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۹۹۵ و ۰٫۸۹۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۹۰۹۰
۰٫۹۰۷۵
۰٫۹۰۶۰
———
۰٫۹۰۱۰
۰٫۸۹۹۵
۰٫۸۹۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳