تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار استرالیا به دلار آمریکا

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۴۹

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۶۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۶۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۷۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۶۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۰۰ و ۰٫۶۵۸۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۹۰
۰٫۶۶۷۵
۰٫۶۶۶۰
———
۰٫۶۶۱۰
۰٫۶۶۰۰
۰٫۶۵۸۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۶۴۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۶۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۶۵ و ۰٫۶۶۷۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۷۵
۰٫۶۶۶۵
۰٫۶۶۴۰
———
۰٫۶۶۰۵
۰٫۶۵۸۵
۰٫۶۵۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۶۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۰۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۶۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۹۰ و ۰٫۶۷۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۷۱۰
۰٫۶۶۹۰
۰٫۶۶۷۵
———
۰٫۶۶۰۵
۰٫۶۵۸۵
۰٫۶۵۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۸۰ و ۰٫۶۵۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۷۰
۰٫۶۶۵۰
۰٫۶۶۳۰
———
۰٫۶۵۹۵
۰٫۶۵۸۰
۰٫۶۵۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۳۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۸۰ و ۰٫۶۵۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۷۰
۰٫۶۶۵۰
۰٫۶۶۳۰
———
۰٫۶۵۹۵
۰٫۶۵۸۰
۰٫۶۵۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۶۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۶۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۵۵ و ۰٫۶۵۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۵۰
۰٫۶۶۳۰
۰٫۶۶۱۵
———
۰٫۶۵۶۵
۰٫۶۵۵۵
۰٫۶۵۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۵۹۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۵۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۵۴۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۵۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۶۱۵ و ۰٫۶۶۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۳۰
۰٫۶۶۱۵
۰٫۶۵۹۵
———
۰٫۶۵۵۵
۰٫۶۵۴۰
۰٫۶۵۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۳۰ و ۰٫۶۵۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۲۰
۰٫۶۶۰۰
۰٫۶۵۸۵
———
۰٫۶۵۴۵
۰٫۶۵۳۰
۰٫۶۵۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۴۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۴۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۳۰ و ۰٫۶۵۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۱۵
۰٫۶۶۰۰
۰٫۶۵۸۵
———
۰٫۶۵۴۵
۰٫۶۵۳۰
۰٫۶۵۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۳۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۲۰ و ۰٫۶۵۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۲۰
۰٫۶۶۰۰
۰٫۶۵۸۵
———
۰٫۶۵۳۵
۰٫۶۵۲۰
۰٫۶۵۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار استرالیا به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۵۳۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۵۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۶۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۵۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۵۲۰ و ۰٫۶۵۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۶۲۰
۰٫۶۶۰۰
۰٫۶۵۸۵
———
۰٫۶۵۳۵
۰٫۶۵۲۰
۰٫۶۵۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید