تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار آمریکا به دلار کانادا

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۴۷

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۵۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۱۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۵۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۴۰ و ۱٫۳۵۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۳۵
۱٫۳۶۱۵
———
۱٫۳۵۶۰
۱٫۳۵۴۰
۱٫۳۵۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۵۴۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۵۴۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۲۰ و ۱٫۳۵۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۵۵
۱٫۳۶۳۰
۱٫۳۶۱۰
———
۱٫۳۵۴۰
۱٫۳۵۲۰
۱٫۳۵۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۵۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۵۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۱۰ و ۱٫۳۶۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۳۰
۱٫۳۶۱۰
۱٫۳۵۸۵
———
۱٫۳۵۲۰
۱٫۳۵۰۰
۱٫۳۴۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۶۰ و ۱٫۳۶۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۸۰
۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۲۰
———
۱٫۳۵۷۰
۱٫۳۵۵۰
۱٫۳۵۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۳۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۵۹۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۳۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۶۰ و ۱٫۳۶۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۶۸۰
۱٫۳۶۶۰
۱٫۳۶۳۰
———
۱٫۳۵۹۰
۱٫۳۵۷۰
۱٫۳۵۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۶۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۵۹۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۶۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۸۵ و ۱٫۳۷۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۱۰
۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۶۰
———
۱٫۳۶۲۰
۱٫۳۵۹۰
۱٫۳۵۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۲۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۵۹۰ و ۱٫۳۵۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۳۵
۱٫۳۷۱۰
۱٫۳۶۸۵
———
۱٫۳۶۲۰
۱٫۳۵۹۰
۱٫۳۵۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۷۱۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۷۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۷۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۲۵ و ۱٫۳۷۴۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۴۵
۱٫۳۷۲۵
۱٫۳۷۱۰
———
۱٫۳۶۷۰
۱٫۳۶۵۰
۱٫۳۶۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۸۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۲۵ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۴۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۸۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۷۰ و ۱٫۳۶۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۶۵
۱٫۳۷۴۵
۱٫۳۷۲۵
———
۱٫۳۶۸۵
۱٫۳۶۷۰
۱٫۳۶۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱٫۳۶۷۰ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۷۱۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۷۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱٫۳۶۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۶۵۰ و ۱٫۳۶۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۵۰
۱٫۳۷۳۰
۱٫۳۷۱۰
———
۱٫۳۶۷۰
۱٫۳۶۵۰
۱٫۳۶۳۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار آمریکا به دلار کانادا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱٫۳۶۹۵ با تیک پروفیت اول ۱٫۳۶۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱٫۳۶۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱٫۳۶۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱٫۳۷۱۰ و ۱٫۳۷۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱٫۳۷۳۰
۱٫۳۷۱۰
۱٫۳۶۹۵
———
۱٫۳۶۵۰
۱٫۳۶۳۰
۱٫۳۶۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید