تحلیل نقاط کلیدی روزانه تحلیل پوند انگلیس به ین ژاپن

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۶

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۷٫۱۴ با تیک پروفیت اول ۱۹۸٫۷۴ و تیک پروفیت دوم ۱۹۹٫۱۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۷٫۱۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۶٫۴۰ و ۱۹۵٫۹۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۹٫۶۲
۱۹۹٫۱۸
۱۹۸٫۷۴
———
۱۹۷٫۱۴
۱۹۶٫۴۰
۱۹۵٫۹۶


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۶٫۵۶ با تیک پروفیت اول ۱۹۸٫۱۸ و تیک پروفیت دوم ۱۹۸٫۶۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۶٫۵۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۵٫۸۲ و ۱۹۵٫۳۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۹٫۰۶
۱۹۸٫۶۲
۱۹۸٫۱۸
———
۱۹۶٫۵۶
۱۹۵٫۸۲
۱۹۵٫۳۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۶٫۵۶ با تیک پروفیت اول ۱۹۵٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۴٫۵۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۶٫۵۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۷٫۳۰ و ۱۹۷٫۷۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۷٫۷۴
۱۹۷٫۳۰
۱۹۶٫۵۶
———
۱۹۵٫۰۰
۱۹۴٫۵۷
۱۹۴٫۱۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۷٫۳۳ با تیک پروفیت اول ۱۹۵٫۷۶ و تیک پروفیت دوم ۱۹۵٫۳۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۷٫۳۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۸٫۰۷ و ۱۹۸٫۵۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۸٫۵۱
۱۹۸٫۰۷
۱۹۷٫۳۳
———
۱۹۵٫۷۶
۱۹۵٫۳۳
۱۹۴٫۸۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۹۶٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۹۴٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۹۴٫۴۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۹۶٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۷٫۲۳ و ۱۹۷٫۶۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۷٫۶۷
۱۹۷٫۲۳
۱۹۶٫۵۰
———
۱۹۴٫۸۵
۱۹۴٫۴۱
۱۹۳٫۹۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۴٫۶۳ با تیک پروفیت اول ۱۹۶٫۲۶ و تیک پروفیت دوم ۱۹۶٫۷۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۴٫۶۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۳٫۸۳ و ۱۹۳٫۳۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۷٫۲۲
۱۹۶٫۷۴
۱۹۶٫۲۶
———
۱۹۴٫۶۳
۱۹۳٫۸۳
۱۹۳٫۳۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۴٫۰۱ با تیک پروفیت اول ۱۹۵٫۸۲ و تیک پروفیت دوم ۱۹۶٫۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۴٫۰۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۳٫۲۱ و ۱۹۲٫۷۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۶٫۷۸
۱۹۶٫۳۰
۱۹۵٫۸۲
———
۱۹۴٫۰۱
۱۹۳٫۲۱
۱۹۲٫۷۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۳٫۲۳ با تیک پروفیت اول ۱۹۴٫۸۴ و تیک پروفیت دوم ۱۹۵٫۳۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۳٫۲۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۲٫۴۲ و ۱۹۱٫۹۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۵٫۷۹
۱۹۵٫۳۲
۱۹۴٫۸۴
———
۱۹۳٫۲۳
۱۹۲٫۴۲
۱۹۱٫۹۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۳٫۰۸ با تیک پروفیت اول ۱۹۴٫۷۶ و تیک پروفیت دوم ۱۹۵٫۲۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۳٫۰۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۲٫۲۷ و ۱۹۱٫۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۵٫۷۱
۱۹۵٫۲۴
۱۹۴٫۷۶
———
۱۹۳٫۰۸
۱۹۲٫۲۷
۱۹۱٫۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۲٫۷۹ با تیک پروفیت اول ۱۹۴٫۲۷ و تیک پروفیت دوم ۱۹۴٫۶۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۲٫۷۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۲٫۱۳ و ۱۹۱٫۷۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۵٫۰۶
۱۹۴٫۶۶
۱۹۴٫۲۷
———
۱۹۲٫۷۹
۱۹۲٫۱۳
۱۹۱٫۷۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۹۱٫۶۹ با تیک پروفیت اول ۱۹۳٫۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱۹۳٫۵۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۹۱٫۶۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۹۱٫۰۳ و ۱۹۰٫۶۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۹۳٫۹۸
۱۹۳٫۵۹
۱۹۳٫۲۰
———
۱۹۱٫۶۹
۱۹۱٫۰۳
۱۹۰٫۶۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳