تحلیل نقاط کلیدی روزانه تحلیل پوند انگلیس به ین ژاپن

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳۵

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۶٫۱۷ با تیک پروفیت اول ۱۸۷٫۴۷ و تیک پروفیت دوم ۱۸۷٫۸۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۶٫۱۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۵٫۵۷ و ۱۸۵٫۲۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۸٫۱۸
۱۸۷٫۸۲
۱۸۷٫۴۷
———
۱۸۶٫۱۷
۱۸۵٫۵۷
۱۸۵٫۲۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۶٫۵۷ با تیک پروفیت اول ۱۸۷٫۹۲ و تیک پروفیت دوم ۱۸۸٫۲۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۶٫۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۵٫۹۸ و ۱۸۵٫۶۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۸٫۶۳
۱۸۸٫۲۸
۱۸۷٫۹۲
———
۱۸۶٫۵۷
۱۸۵٫۹۸
۱۸۵٫۶۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۷٫۱۱ با تیک پروفیت اول ۱۸۸٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۸٫۸۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۷٫۱۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶٫۵۱ و ۱۸۶٫۱۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۹٫۲۲
۱۸۸٫۸۶
۱۸۸٫۵۰
———
۱۸۷٫۱۱
۱۸۶٫۵۱
۱۸۶٫۱۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۷٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۸۸٫۸۴ و تیک پروفیت دوم ۱۸۹٫۲۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۷٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶٫۸۶ و ۱۸۶٫۴۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۹٫۶۰
۱۸۹٫۲۲
۱۸۸٫۸۴
———
۱۸۷٫۵۰
۱۸۶٫۸۶
۱۸۶٫۴۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۷٫۱۹ با تیک پروفیت اول ۱۸۸٫۵۴ و تیک پروفیت دوم ۱۸۸٫۹۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۷٫۱۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶٫۵۵ و ۱۸۶٫۱۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۹٫۳۰
۱۸۸٫۹۲
۱۸۸٫۵۴
———
۱۸۷٫۱۹
۱۸۶٫۵۵
۱۸۶٫۱۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۶٫۷۱ با تیک پروفیت اول ۱۸۸٫۰۴ و تیک پروفیت دوم ۱۸۸٫۴۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۶٫۷۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶٫۰۷ و ۱۸۵٫۷۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۸٫۷۹
۱۸۸٫۴۲
۱۸۸٫۰۴
———
۱۸۶٫۷۱
۱۸۶٫۰۷
۱۸۵٫۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۶٫۲۵ با تیک پروفیت اول ۱۸۷٫۶۱ و تیک پروفیت دوم ۱۸۷٫۹۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۶٫۲۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۵٫۶۲ و ۱۸۵٫۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۸٫۳۷
۱۸۷٫۹۹
۱۸۷٫۶۱
———
۱۸۶٫۲۵
۱۸۵٫۶۲
۱۸۵٫۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۴٫۵۸ با تیک پروفیت اول ۱۸۵٫۹۵ و تیک پروفیت دوم ۱۸۶٫۳۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۴٫۵۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۳٫۹۵ و ۱۸۳٫۵۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۶٫۶۹
۱۸۶٫۳۲
۱۸۵٫۹۵
———
۱۸۴٫۵۸
۱۸۳٫۹۵
۱۸۳٫۵۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۵٫۸۹ با تیک پروفیت اول ۱۸۴٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۸۴٫۱۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۵٫۸۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶٫۵۱ و ۱۸۶٫۸۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۶٫۸۸
۱۸۶٫۵۱
۱۸۵٫۸۹
———
۱۸۴٫۵۰
۱۸۴٫۱۳
۱۸۳٫۷۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۸۶٫۲۴ با تیک پروفیت اول ۱۸۴٫۷۶ و تیک پروفیت دوم ۱۸۴٫۳۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۸۶٫۲۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶٫۸۶ و ۱۸۷٫۲۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۷٫۲۳
۱۸۶٫۸۶
۱۸۶٫۲۴
———
۱۸۴٫۷۶
۱۸۴٫۳۹
۱۸۴٫۰۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی پوند انگلیس به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۸۶٫۹۹ با تیک پروفیت اول ۱۸۸٫۴۶ و تیک پروفیت دوم ۱۸۸٫۸۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۸۶٫۹۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۸۶٫۳۷ و ۱۸۵٫۹۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۸۹٫۲۱
۱۸۸٫۸۳
۱۸۸٫۴۶
———
۱۸۶٫۹۹
۱۸۶٫۳۷
۱۸۵٫۹۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید