تحلیل نقاط کلیدی روزانه دلار نیوزیلند به دلار آمریکا

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳۶

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۱۴۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۲۰۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۲۲۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۱۴۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۱۱۴ و ۰٫۶۰۹۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۲۳۹
۰٫۶۲۲۲
۰٫۶۲۰۴
———
۰٫۶۱۴۳
۰٫۶۱۱۴
۰٫۶۰۹۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۱۷۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۱۱۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۹۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۱۷۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۲۰۶ و ۰٫۶۲۲۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۲۲۳
۰٫۶۲۰۶
۰٫۶۱۷۸
———
۰٫۶۱۱۱
۰٫۶۰۹۳
۰٫۶۰۷۶


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۱۲۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۵۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۴۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۱۲۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۱۴۹ و ۰٫۶۱۶۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۶۶
۰٫۶۱۴۹
۰٫۶۱۲۱
———
۰٫۶۰۵۸
۰٫۶۰۴۱
۰٫۶۰۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۶۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۱۳۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۵۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۶۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۳۶ و ۰٫۶۰۱۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۷۲
۰٫۶۱۵۳
۰٫۶۱۳۵
———
۰٫۶۰۶۸
۰٫۶۰۳۶
۰٫۶۰۱۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۲۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۱۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۲۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۹۷ و ۰٫۵۹۷۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۳۳
۰٫۶۱۱۴
۰٫۶۰۹۵
———
۰٫۶۰۲۸
۰٫۵۹۹۷
۰٫۵۹۷۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۲۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۸۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۰۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۲۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۸۹ و ۰٫۵۹۷۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۲۲
۰٫۶۱۰۴
۰٫۶۰۸۵
———
۰٫۶۰۲۱
۰٫۵۹۸۹
۰٫۵۹۷۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۶۰۵۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۵۹۸۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۵۹۷۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۶۰۵۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۹۰ و ۰٫۶۱۰۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۰۸
۰٫۶۰۹۰
۰٫۶۰۵۸
———
۰٫۵۹۸۹
۰٫۵۹۷۱
۰٫۵۹۵۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۳۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۱۰۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۱۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۳۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۶۰۰۷ و ۰٫۵۹۸۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۴۳
۰٫۶۱۲۵
۰٫۶۱۰۶
———
۰٫۶۰۳۹
۰٫۶۰۰۷
۰٫۵۹۸۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۶۰۱۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۷۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۸۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۶۰۱۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۸۸ و ۰٫۵۹۷۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۱۰۲
۰٫۶۰۸۷
۰٫۶۰۷۲
———
۰٫۶۰۱۴
۰٫۵۹۸۸
۰٫۵۹۷۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۶۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۲۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۴۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۶۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۴۰ و ۰٫۵۹۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۵۶
۰٫۶۰۴۱
۰٫۶۰۲۶
———
۰٫۵۹۶۶
۰٫۵۹۴۰
۰٫۵۹۲۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۵۹۷۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۶۰۳۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۶۰۴۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۵۹۷۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۵۹۴۹ و ۰٫۵۹۳۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۶۰۶۴
۰٫۶۰۴۹
۰٫۶۰۳۳
———
۰٫۵۹۷۵
۰٫۵۹۴۹
۰٫۵۹۳۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید