تحلیل نقاط کلیدی روزانه یورو به ین ژاپن

جمعه 12 خرداد 1402 - 13:51

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۹٫۹۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۷۴ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۴۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۹٫۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۴۵ و ۱۵۰٫۷۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۷۸
۱۵۰٫۴۵
۱۴۹٫۹۰
———
۱۴۸٫۷۴
۱۴۸٫۴۱
۱۴۸٫۰۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۹٫۱۲ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۳۳ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۹٫۱۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۵۷ و ۱۴۸٫۲۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۹۸
۱۵۰٫۶۵
۱۵۰٫۳۳
———
۱۴۹٫۱۲
۱۴۸٫۵۷
۱۴۸٫۲۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۸٫۸۴ با تیک پروفیت اول ۱۵۰٫۰۲ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۳۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۸٫۸۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۲۹ و ۱۴۷٫۹۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۶۷
۱۵۰٫۳۴
۱۵۰٫۰۲
———
۱۴۸٫۸۴
۱۴۸٫۲۹
۱۴۷٫۹۶


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۹٫۸۱ با تیک پروفیت اول ۱۵۱٫۰۳ و تیک پروفیت دوم ۱۵۱٫۳۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۹٫۸۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۹٫۲۵ و ۱۴۸٫۹۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۶۹
۱۵۱٫۳۶
۱۵۱٫۰۳
———
۱۴۹٫۸۱
۱۴۹٫۲۵
۱۴۸٫۹۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۰٫۷۴ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۵۹ و تیک پروفیت دوم ۱۴۹٫۲۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۰٫۷۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۱٫۲۹ و ۱۵۱٫۶۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۶۱
۱۵۱٫۲۹
۱۵۰٫۷۴
———
۱۴۹٫۵۹
۱۴۹٫۲۷
۱۴۸٫۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۵۰٫۳۶ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۸۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۵۰٫۳۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۹۰ و ۱۵۱٫۲۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۱٫۲۲
۱۵۰٫۹۰
۱۵۰٫۳۶
———
۱۴۹٫۲۰
۱۴۸٫۸۷
۱۴۸٫۵۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۹٫۶۸ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۳۲ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۹٫۶۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۲۲ و ۱۵۰٫۵۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۵۴
۱۵۰٫۲۲
۱۴۹٫۶۸
———
۱۴۸٫۳۲
۱۴۸٫۰۰
۱۴۷٫۶۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۹٫۷۲ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۵۳ و تیک پروفیت دوم ۱۴۸٫۲۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۹٫۷۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۲۶ و ۱۵۰٫۵۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۵۸
۱۵۰٫۲۶
۱۴۹٫۷۲
———
۱۴۸٫۵۳
۱۴۸٫۲۱
۱۴۷٫۸۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۸٫۷۲ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۹۱ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۲۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۸٫۷۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۱۶ و ۱۴۷٫۸۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۵۸
۱۵۰٫۲۴
۱۴۹٫۹۱
———
۱۴۸٫۷۲
۱۴۸٫۱۶
۱۴۷٫۸۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۱ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۴۸٫۶۳ با تیک پروفیت اول ۱۴۹٫۹۹ و تیک پروفیت دوم ۱۵۰٫۳۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۴۸٫۶۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۴۸٫۰۷ و ۱۴۷٫۷۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۶۶
۱۵۰٫۳۲
۱۴۹٫۹۹
———
۱۴۸٫۶۳
۱۴۸٫۰۷
۱۴۷٫۷۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۴۹٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۱۴۸٫۳۲ و تیک پروفیت دوم ۱۴۷٫۹۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۴۹٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۵۰٫۰۶ و ۱۵۰٫۴۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۵۰٫۴۰
۱۵۰٫۰۶
۱۴۹٫۵۰
———
۱۴۸٫۳۲
۱۴۷٫۹۹
۱۴۷٫۶۶


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید