تحلیل نقاط کلیدی روزانه یورو به ین ژاپن

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۱

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۴٫۳۹ با تیک پروفیت اول ۱۶۵٫۴۱ و تیک پروفیت دوم ۱۶۵٫۶۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۴٫۳۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۹۳ و ۱۶۳٫۶۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۵٫۹۶
۱۶۵٫۶۹
۱۶۵٫۴۱
———
۱۶۴٫۳۹
۱۶۳٫۹۳
۱۶۳٫۶۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۴٫۱۳ با تیک پروفیت اول ۱۶۵٫۱۲ و تیک پروفیت دوم ۱۶۵٫۳۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۴٫۱۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۶۶ و ۱۶۳٫۳۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۵٫۶۷
۱۶۵٫۳۹
۱۶۵٫۱۲
———
۱۶۴٫۱۳
۱۶۳٫۶۶
۱۶۳٫۳۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۳٫۸۴ با تیک پروفیت اول ۱۶۴٫۸۵ و تیک پروفیت دوم ۱۶۵٫۱۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۳٫۸۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۳۸ و ۱۶۳٫۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۵٫۳۹
۱۶۵٫۱۲
۱۶۴٫۸۵
———
۱۶۳٫۸۴
۱۶۳٫۳۸
۱۶۳٫۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۳٫۶۲ با تیک پروفیت اول ۱۶۴٫۵۶ و تیک پروفیت دوم ۱۶۴٫۸۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۳٫۶۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۱۵ و ۱۶۲٫۸۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۵٫۱۲
۱۶۴٫۸۴
۱۶۴٫۵۶
———
۱۶۳٫۶۲
۱۶۳٫۱۵
۱۶۲٫۸۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۴٫۵۹ با تیک پروفیت اول ۱۶۵٫۵۸ و تیک پروفیت دوم ۱۶۵٫۸۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۴٫۵۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۴٫۱۲ و ۱۶۳٫۸۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۶٫۱۴
۱۶۵٫۸۶
۱۶۵٫۵۸
———
۱۶۴٫۵۹
۱۶۴٫۱۲
۱۶۳٫۸۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۴٫۰۶ با تیک پروفیت اول ۱۶۵٫۰۲ و تیک پروفیت دوم ۱۶۵٫۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۴٫۰۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۶۰ و ۱۶۳٫۳۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۵٫۵۷
۱۶۵٫۳۰
۱۶۵٫۰۲
———
۱۶۴٫۰۶
۱۶۳٫۶۰
۱۶۳٫۳۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳جمعه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۶۴٫۴۸ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۱۶۳٫۲۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۴٫۴۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۴٫۹۴ و ۱۶۵٫۲۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۵٫۲۲
۱۶۴٫۹۴
۱۶۴٫۴۸
———
۱۶۳٫۵۰
۱۶۳٫۲۲
۱۶۲٫۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۴٫۳۳ با تیک پروفیت اول ۱۶۵٫۳۴ و تیک پروفیت دوم ۱۶۵٫۶۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۴٫۳۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۸۷ و ۱۶۳٫۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۵٫۸۹
۱۶۵٫۶۱
۱۶۵٫۳۴
———
۱۶۴٫۳۳
۱۶۳٫۸۷
۱۶۳٫۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۳٫۰۲ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۹۴ و تیک پروفیت دوم ۱۶۴٫۲۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۳٫۰۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۲٫۵۶ و ۱۶۲٫۲۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۴٫۴۹
۱۶۴٫۲۱
۱۶۳٫۹۴
———
۱۶۳٫۰۲
۱۶۲٫۵۶
۱۶۲٫۲۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۲٫۳۷ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۴۲ و تیک پروفیت دوم ۱۶۳٫۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۲٫۳۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۱٫۹۱ و ۱۶۱٫۶۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۳٫۹۷
۱۶۳٫۷۰
۱۶۳٫۴۲
———
۱۶۲٫۳۷
۱۶۱٫۹۱
۱۶۱٫۶۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۰۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۶۳٫۷۱ با تیک پروفیت اول ۱۶۲٫۶۸ و تیک پروفیت دوم ۱۶۲٫۴۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۳٫۷۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۴٫۱۶ و ۱۶۴٫۴۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۴٫۴۳
۱۶۴٫۱۶
۱۶۳٫۷۱
———
۱۶۲٫۶۸
۱۶۲٫۴۱
۱۶۲٫۱۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ فروردین ماه ۱۴۰۳