تحلیل نقاط کلیدی روزانه یورو به ین ژاپن

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۲۹

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۰٫۸۶ با تیک پروفیت اول ۱۶۱٫۹۱ و تیک پروفیت دوم ۱۶۲٫۱۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۰٫۸۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۰٫۳۸ و ۱۶۰٫۱۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۲٫۴۸
۱۶۲٫۱۹
۱۶۱٫۹۱
———
۱۶۰٫۸۶
۱۶۰٫۳۸
۱۶۰٫۱۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۱٫۵۳ با تیک پروفیت اول ۱۶۲٫۷۱ و تیک پروفیت دوم ۱۶۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۱٫۵۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۱٫۰۵ و ۱۶۰٫۷۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۳٫۲۸
۱۶۳٫۰۰
۱۶۲٫۷۱
———
۱۶۱٫۵۳
۱۶۱٫۰۵
۱۶۰٫۷۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۲٫۲۹ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۳۶ و تیک پروفیت دوم ۱۶۳٫۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۲٫۲۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۱٫۸۱ و ۱۶۱٫۵۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۳٫۹۴
۱۶۳٫۶۵
۱۶۳٫۳۶
———
۱۶۲٫۲۹
۱۶۱٫۸۱
۱۶۱٫۵۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۲٫۷۳ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۸۲ و تیک پروفیت دوم ۱۶۴٫۱۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۲٫۷۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۲٫۲۳ و ۱۶۱٫۹۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۴٫۴۲
۱۶۴٫۱۲
۱۶۳٫۸۲
———
۱۶۲٫۷۳
۱۶۲٫۲۳
۱۶۱٫۹۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۲٫۷۰ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۷۶ و تیک پروفیت دوم ۱۶۴٫۰۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۲٫۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۲٫۲۰ و ۱۶۱٫۹۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۴٫۳۶
۱۶۴٫۰۶
۱۶۳٫۷۶
———
۱۶۲٫۷۰
۱۶۲٫۲۰
۱۶۱٫۹۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۲٫۴۹ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۵۵ و تیک پروفیت دوم ۱۶۳٫۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۲٫۴۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۱٫۹۹ و ۱۶۱٫۶۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۴٫۱۵
۱۶۳٫۸۵
۱۶۳٫۵۵
———
۱۶۲٫۴۹
۱۶۱٫۹۹
۱۶۱٫۶۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۲٫۱۲ با تیک پروفیت اول ۱۶۳٫۲۰ و تیک پروفیت دوم ۱۶۳٫۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۲٫۱۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۱٫۶۱ و ۱۶۱٫۳۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۳٫۸۰
۱۶۳٫۵۰
۱۶۳٫۲۰
———
۱۶۲٫۱۲
۱۶۱٫۶۱
۱۶۱٫۳۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۱٫۱۲ با تیک پروفیت اول ۱۶۲٫۲۶ و تیک پروفیت دوم ۱۶۲٫۵۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۱٫۱۲ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۰٫۶۲ و ۱۶۰٫۳۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۲٫۸۶
۱۶۲٫۵۶
۱۶۲٫۲۶
———
۱۶۱٫۱۲
۱۶۰٫۶۲
۱۶۰٫۳۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۶۲٫۵۷ با تیک پروفیت اول ۱۶۱٫۴۸ و تیک پروفیت دوم ۱۶۱٫۱۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۲٫۵۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۰۷ و ۱۶۳٫۳۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۳٫۳۶
۱۶۳٫۰۷
۱۶۲٫۵۷
———
۱۶۱٫۴۸
۱۶۱٫۱۹
۱۶۰٫۸۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۱۶۲٫۸۱ با تیک پروفیت اول ۱۶۱٫۶۴ و تیک پروفیت دوم ۱۶۱٫۳۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۱۶۲٫۸۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۳۱ و ۱۶۳٫۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۳٫۶۰
۱۶۳٫۳۱
۱۶۲٫۸۱
———
۱۶۱٫۶۴
۱۶۱٫۳۴
۱۶۱٫۰۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به ین ژاپن، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۱۶۳٫۶۹ با تیک پروفیت اول ۱۶۴٫۸۱ و تیک پروفیت دوم ۱۶۵٫۱۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۱۶۳٫۶۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۱۶۳٫۱۹ و ۱۶۲٫۸۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۱۶۵٫۴۱
۱۶۵٫۱۱
۱۶۴٫۸۱
———
۱۶۳٫۶۹
۱۶۳٫۱۹
۱۶۲٫۸۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید