تحلیل نقاط کلیدی روزانه یورو به پوند انگلیس

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۹

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۵۶۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۴۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۳۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۵۶۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۸۰ و ۰٫۸۵۸۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۵۸۷
۰٫۸۵۸۰
۰٫۸۵۶۸
———
۰٫۸۵۴۰
۰٫۸۵۳۳
۰٫۸۵۲۶


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۵۷۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۵۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۴۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۵۷۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۹۰ و ۰٫۸۵۹۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۵۹۷
۰٫۸۵۹۰
۰٫۸۵۷۸
———
۰٫۸۵۵۱
۰٫۸۵۴۴
۰٫۸۵۳۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۷۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۹۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۰۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۷۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۵۸ و ۰٫۸۵۵۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۱۰
۰٫۸۶۰۳
۰٫۸۵۹۵
———
۰٫۸۵۷۰
۰٫۸۵۵۸
۰٫۸۵۵۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۵۹۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۶۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۵۹۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۰۲ و ۰٫۸۶۰۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۰۹
۰٫۸۶۰۲
۰٫۸۵۹۰
———
۰٫۸۵۶۲
۰٫۸۵۵۵
۰٫۸۵۴۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۹۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۱۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۹۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۸۰ و ۰٫۸۵۷۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۳۲
۰٫۸۶۲۵
۰٫۸۶۱۸
———
۰٫۸۵۹۱
۰٫۸۵۸۰
۰٫۸۵۷۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۹۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۲۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۲۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۹۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۸۴ و ۰٫۸۵۷۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۳۴
۰٫۸۶۲۷
۰٫۸۶۲۰
———
۰٫۸۵۹۶
۰٫۸۵۸۴
۰٫۸۵۷۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۱۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۸۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۷۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۱۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۲۵ و ۰٫۸۶۳۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۳۲
۰٫۸۶۲۵
۰٫۸۶۱۳
———
۰٫۸۵۸۶
۰٫۸۵۷۹
۰٫۸۵۷۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۱۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۸۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۸۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۲۷ و ۰٫۸۶۳۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۳۴
۰٫۸۶۲۷
۰٫۸۶۱۵
———
۰٫۸۵۸۸
۰٫۸۵۸۱
۰٫۸۵۷۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۰۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۷۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۷۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۱۷ و ۰٫۸۶۲۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۲۴
۰٫۸۶۱۷
۰٫۸۶۰۵
———
۰٫۸۵۷۷
۰٫۸۵۷۰
۰٫۸۵۶۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۹۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۲۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۳۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۹۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۸۶ و ۰٫۸۵۷۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۴۱
۰٫۸۶۳۴
۰٫۸۶۲۷
———
۰٫۸۵۹۸
۰٫۸۵۸۶
۰٫۸۵۷۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۷۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۰۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۰۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۷۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۶۱ و ۰٫۸۵۵۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۱۶
۰٫۸۶۰۹
۰٫۸۶۰۲
———
۰٫۸۵۷۳
۰٫۸۵۶۱
۰٫۸۵۵۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳