تحلیل نقاط کلیدی روزانه یورو به پوند انگلیس

جمعه 12 خرداد 1402 - 13:51

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۰۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۵۷۰ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۵۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۰۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۲۰ و ۰٫۸۶۲۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۲۹
۰٫۸۶۲۰
۰٫۸۶۰۴
———
۰٫۸۵۷۰
۰٫۸۵۶۰
۰٫۸۵۵۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۵۸۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۲۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۳۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۵۸۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۵۶۵ و ۰٫۸۵۵۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۳۹
۰٫۸۶۳۰
۰٫۸۶۲۱
———
۰٫۸۵۸۱
۰٫۸۵۶۵
۰٫۸۵۵۶


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۲۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۵۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۶۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۲۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۰۴ و ۰٫۸۵۹۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۷۵
۰٫۸۶۶۵
۰٫۸۶۵۶
———
۰٫۸۶۲۰
۰٫۸۶۰۴
۰٫۸۵۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۵۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۱۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۰۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۵۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۶۶ و ۰٫۸۶۷۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۷۶
۰٫۸۶۶۶
۰٫۸۶۵۱
———
۰٫۸۶۱۳
۰٫۸۶۰۴
۰٫۸۵۹۵


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۹۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۵۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۴۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۹۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۱۱ و ۰٫۸۷۲۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۲۱
۰٫۸۷۱۱
۰٫۸۶۹۴
———
۰٫۸۶۵۷
۰٫۸۶۴۷
۰٫۸۶۳۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۹۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۶۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۵۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۹۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۱۵ و ۰٫۸۷۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۲۵
۰٫۸۷۱۵
۰٫۸۶۹۸
———
۰٫۸۶۶۲
۰٫۸۶۵۲
۰٫۸۶۴۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۷۶ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۱۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۲۸
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۷۶ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۵۹ و ۰٫۸۶۴۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۳۸
۰٫۸۷۲۸
۰٫۸۷۱۸
———
۰٫۸۶۷۶
۰٫۸۶۵۹
۰٫۸۶۴۹


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۳ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۸۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۲۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۳۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۸۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۷۲ و ۰٫۸۶۶۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۴۶
۰٫۸۷۳۶
۰٫۸۷۲۶
———
۰٫۸۶۸۹
۰٫۸۶۷۲
۰٫۸۶۶۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۲ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۷۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۱۵ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۲۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۷۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۶۱ و ۰٫۸۶۵۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۳۵
۰٫۸۷۲۵
۰٫۸۷۱۵
———
۰٫۸۶۷۸
۰٫۸۶۶۱
۰٫۸۶۵۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۱ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۹۷ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۶۲ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۵۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۹۷ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۱۴ و ۰٫۸۷۲۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۲۴
۰٫۸۷۱۴
۰٫۸۶۹۷
———
۰٫۸۶۶۲
۰٫۸۶۵۲
۰٫۸۶۴۳


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۷۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۱۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۲۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۷۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۶۲ و ۰٫۸۶۵۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۳۶
۰٫۸۷۲۶
۰٫۸۷۱۶
———
۰٫۸۶۷۹
۰٫۸۶۶۲
۰٫۸۶۵۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید