تحلیل نقاط کلیدی روزانه یورو به پوند انگلیس

پنجشنبه ۹ آذر ۱۴۰۲ - ۹:۳۶

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۵۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۲۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۱۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۶۲ و ۰٫۸۶۶۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۶۹
۰٫۸۶۶۲
۰٫۸۶۵۰
———
۰٫۸۶۲۳
۰٫۸۶۱۶
۰٫۸۶۰۸


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۶۴۴ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۷۸ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۸۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۶۴۴ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۳۱ و ۰٫۸۶۲۴ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۶۹۲
۰٫۸۶۸۵
۰٫۸۶۷۸
———
۰٫۸۶۴۴
۰٫۸۶۳۱
۰٫۸۶۲۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۸۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۵۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۴۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۸۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۶۹۶ و ۰٫۸۷۰۳ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۰۳
۰٫۸۶۹۶
۰٫۸۶۸۳
———
۰٫۸۶۵۱
۰٫۸۶۴۴
۰٫۸۶۳۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۷ آذر ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۸۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۶۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۵۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۸۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۰۰ و ۰٫۸۷۰۶ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۰۶
۰٫۸۷۰۰
۰٫۸۶۸۸
———
۰٫۸۶۶۱
۰٫۸۶۵۴
۰٫۸۶۴۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۶ آذر ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۶۹۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۷۳ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۶۶
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۶۹۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۱۱ و ۰٫۸۷۱۸ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۱۸
۰٫۸۷۱۱
۰٫۸۶۹۹
———
۰٫۸۶۷۳
۰٫۸۶۶۶
۰٫۸۶۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۱۱ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۸۴ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۷۷
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۱۱ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۲۳ و ۰٫۸۷۳۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۳۰
۰٫۸۷۲۳
۰٫۸۷۱۱
———
۰٫۸۶۸۴
۰٫۸۶۷۷
۰٫۸۶۷۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۰۲ آذر ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۱۰ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۶۸۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۶۷۹
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۲۲ و ۰٫۸۷۲۹ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۲۹
۰٫۸۷۲۲
۰٫۸۷۱۰
———
۰٫۸۶۸۶
۰٫۸۶۷۹
۰٫۸۶۷۲


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۰۱ آذر ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۴۳ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۱۱ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۰۴
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۴۳ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۵۴ و ۰٫۸۷۶۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۶۱
۰٫۸۷۵۴
۰٫۸۷۴۳
———
۰٫۸۷۱۱
۰٫۸۷۰۴
۰٫۸۶۹۷


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۵۹ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۲۹ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۲۳
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۵۹ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۷۰ و ۰٫۸۷۷۷ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۷۷
۰٫۸۷۷۰
۰٫۸۷۵۹
———
۰٫۸۷۲۹
۰٫۸۷۲۳
۰٫۸۷۱۶


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۰٫۸۷۵۵ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۲۷ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۲۱
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۰٫۸۷۵۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۶۶ و ۰٫۸۷۷۲ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۷۲
۰٫۸۷۶۶
۰٫۸۷۵۵
———
۰٫۸۷۲۷
۰٫۸۷۲۱
۰٫۸۷۱۴


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی یورو به پوند انگلیس، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۰٫۸۷۳۸ با تیک پروفیت اول ۰٫۸۷۶۶ و تیک پروفیت دوم ۰٫۸۷۷۲
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۰٫۸۷۳۸ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۰٫۸۷۲۷ و ۰٫۸۷۲۱ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۰٫۸۷۷۹
۰٫۸۷۷۲
۰٫۸۷۶۶
———
۰٫۸۷۳۸
۰٫۸۷۲۷
۰٫۸۷۲۱


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید