تحلیل نفت: نقاط کلیدی خرید و فروش نفت خام سبک

جمعه 12 خرداد 1402 - 14:57

Resistance
خطوط سبز نشان‌گر سطوح مقاومت است

Support
خطوط قرمز نشان‌گر سطوح حمایت است

Pivot
خط آبی نشان‌گر نقطه پیوت است

Price
علامت سیاه نشان‌گر نرخ در لحظه نگارش تحلیل است

به‌کارگیری این تحلیل‌ها در کنار سیگنال‌های لحظه‌ای فارکس توصیه می‌شود.
استراتژی پایه برای معاملات روزانه بر اساس خطوط پیوت را در راهنمای پیوت مطالعه کنید.

جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۶۹٫۹۵ با تیک پروفیت اول ۷۲٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۷۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۶۹٫۹۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۶۹٫۵۰ و ۶۸٫۶۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۳٫۵۰
۷۳٫۰۰
۷۲٫۰۰
———
۶۹٫۹۵
۶۹٫۵۰
۶۸٫۶۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۶۹٫۵۰ با تیک پروفیت اول ۷۲٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۷۳٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۶۹٫۵۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۶۸٫۶۰ و ۶۷٫۸۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۳٫۵۵
۷۳٫۰۰
۷۲٫۰۰
———
۶۹٫۵۰
۶۸٫۶۰
۶۷٫۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۶۹٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۶۷٫۱۰ و تیک پروفیت دوم ۶۶٫۳۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۶۹٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۶۹٫۸۰ و ۷۰٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۰٫۲۰
۶۹٫۸۰
۶۹٫۱۵
———
۶۷٫۱۰
۶۶٫۳۵
۶۵٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۶۹٫۱۵ با تیک پروفیت اول ۶۷٫۱۰ و تیک پروفیت دوم ۶۶٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۶۹٫۱۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۰٫۱۰ و ۷۱٫۲۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۱٫۲۵
۷۰٫۱۰
۶۹٫۱۵
———
۶۷٫۱۰
۶۶٫۰۰
۶۵٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – پنجشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۶۹٫۱۰ با تیک پروفیت اول ۶۶٫۳۵ و تیک پروفیت دوم ۶۵٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۶۹٫۱۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۶۹٫۸۰ و ۷۰٫۲۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۰٫۲۰
۶۹٫۸۰
۶۹٫۱۰
———
۶۶٫۳۵
۶۵٫۰۰
۶۴٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۷۰٫۶۵ با تیک پروفیت اول ۶۸٫۳۰ و تیک پروفیت دوم ۶۷٫۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۷۰٫۶۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۱٫۲۵ و ۷۲٫۰۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۲٫۰۵
۷۱٫۲۵
۷۰٫۶۵
———
۶۸٫۳۰
۶۷٫۵۰
۶۶٫۸۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۷۲٫۰۵ با تیک پروفیت اول ۷۰٫۶۰ و تیک پروفیت دوم ۷۰٫۱۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۷۲٫۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۲٫۵۵ و ۷۳٫۳۵ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۳٫۳۵
۷۲٫۵۵
۷۲٫۰۵
———
۷۰٫۶۰
۷۰٫۱۰
۶۹٫۴۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله فروش زیر نقطه ۷۳٫۰۵ با تیک پروفیت اول ۷۲٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۷۱٫۶۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به بالای ۷۳٫۰۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۳٫۵۰ و ۷۴٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۴٫۰۰
۷۳٫۵۰
۷۳٫۰۵
———
۷۲٫۰۰
۷۱٫۶۰
۷۱٫۲۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – سه شنبه ۰۹ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۲٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۷۳٫۵۰ و تیک پروفیت دوم ۷۴٫۰۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۲٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۲٫۰۰ و ۷۱٫۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۴٫۵۵
۷۴٫۰۰
۷۳٫۵۰
———
۷۲٫۳۵
۷۲٫۰۰
۷۱٫۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۲٫۳۵ با تیک پروفیت اول ۷۴٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۷۴٫۵۵
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۲٫۳۵ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۲٫۰۰ و ۷۱٫۵۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۵٫۰۰
۷۴٫۵۵
۷۴٫۰۰
———
۷۲٫۳۵
۷۲٫۰۰
۷۱٫۵۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – دوشنبه ۰۸ خرداد ماه ۱۴۰۲جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ : تحلیل نقاط کلیدی نفت خام، آپدیت عصر


پیشنهاد : معامله خرید بالای نقطه ۷۲٫۰۰ با تیک پروفیت اول ۷۳٫۰۰ و تیک پروفیت دوم ۷۳٫۵۰
پیشنهاد جایگزین ( در صورت تغییر روند قیمت ) هنگامی که قیمت به زیر ۷۲٫۰۰ نفوذ کرد قیمت ابتدا حرکت خودش را به سمت ۷۱٫۵۰ و ۷۱٫۰۰ آغاز می کند.

نقاط حمایت و مقاومت نمودار قیمت تایم فریم ۳۰ دقیقه
(سطوح پیوت و ساپورت و رزیستنس امروز بازار فارکس)

۷۴٫۰۰
۷۳٫۵۰
۷۳٫۰۰
———
۷۲٫۰۰
۷۱٫۵۰
۷۱٫۰۰


تحلیل نقاط کلیدی بازار فارکس
چارت تایم فریم ۳۰ دقیقه – نقاط کلیدی بازار فارکس، نقطه پیوت، ساپورت، رزیستنس – جمعه ۰۵ خرداد ماه ۱۴۰۲آموزش رایگان پرایس اکشن

تحلیل پرایس اکشن را حرفه ای و کامل بیاموزید